F
L
E
I
S
C
H
M
A
N
N


Amazon Kindle Voyage 7th Generation Firmware

Amazon Kindle Voyage

Kindle E-Reader Software Updates

Amazon Kindle Voyage 7th Generation Firmware történet / history:

Firmware verzió dátum
5.13.6 2021-05-12
5.13.5 2021-02-10
5.13.4 2020-12-10
5.13.3 2020-10-15
5.13.2 2020-08-28
5.13.1 2020-07-06
5.12.5 2020-04-23
5.12.4 2020-02-19
5.12.3 2019-12-04
5.12.2 2019-10-09
5.12.1 2019-07-09
5.11.2 2019-05-29
5.11.1.1 2019-03-28
5.10.3 2019-02-15
5.10.2 2018-12-12
5.10.1.1 2018-10-18
5.9.7 2018-07-30
5.9.6 2018-06-06
5.9.5.1 2018-05-02
5.9.5 2018-04-12
5.9.4 2018-02-06
5.9.2.0.1 2017-12-18
5.8.11 2017-10-13
5.8.10 2017-07-18
5.8.9.2 2017-05-22
5.8.9 2017-04-13
5.8.8 2017-03-14
5.8.7 2016-12-03
5.8.5 2016-10-21
5.7.2 2016-02-02
5.6.5 2015-09-11
5.6.1 2014-10-14
5.4.4 2014-03-07
5.4.3 2014-03-06
5.4.2 2013-01-09

Nincs jog fenntartva -= FLEISCHMANN =- No rights reserved